Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1670-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 6 на 15 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „ГЕРБ-СДС“ между партия „ГЕРБ“ и партия „Съюз на демократичните сили“ (СДС) за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия „ГЕРБ“, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ГЕРБ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ от 06.02.2023 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.
 3. Удостоверение изх. № 48-00-16 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ГЕРБ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-27 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Образец от печата на партия „ГЕРБ“.
 6. Образец от печата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „ГЕРБ“.
 8. Образец от подписа на представляващия партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
 9. Образец от подписа на представляващия коалиция „ГЕРБ-СДС“. Коалицията няма печат.
 10. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 14.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 11. Банково удостоверение с изх. № 3025-20-00105 от 13.02.2023 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на коалиция „ГЕРБ-СДС“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 12. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 13. Пълномощно № КО-Г-064 от 13.02.2023 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Цветомир Петров Паунов и Румен Димитров Христов.
 14. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ГЕРБ-СДС

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3477-НС / 13.06.2024

  относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

 • № 3476-НС / 13.06.2024

  относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

 • № 3475-НС / 13.06.2024

  относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения