Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
София, 31 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК във Втори изборен район – Бургаски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-91 от 31.05.2021 г. от Живко Павлов Господинов – упълномощен представител за област Бургас на КП „БСП за България“, за промени в състава на РИК във Втори изборен район – Бургаски. Предлага се на мястото на Божан Желязков Божанов – член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Красимира Георгиева Русева от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Божан Желязков Божанов за освобождаването му като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, и пълномощно ПНС-247/11 май 2021 г. от Корнелия Петрова Нинова – председател на партия БСП и представляваща коалицията, в полза на Живко Павлов Господинов. Към преписката по назначаване на РИК – Бургас, са налични: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Красимира Георгиева Русева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Божан Желязков Божанов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Красимира Георгиева Русева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения