Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 167-МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 95-МИ от 8 август 2011 г.  е регистрирала политическа партия  „СОЦИАЛИСТИ-ЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 92-00-727/10.08.2011 г. и протокол от 10.08.2011 г.  на ГД "ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3 ,т. 1 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7289 избиратели, и допълнително представения списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 89 избиратели, подкрепящи регистрацията на  „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ", не отговаря на условията на закона, видно от представения протокол на ГД "ГРАО". Броят на установените коректни записи е 5530, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква "м" от Решение № 24-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. извършена  с  Решение № 95-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 54 от 8 август 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения