Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1664-МИ
София, 8 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Кръстев Сотиров, обявен за избран за общински съветник в Общински съвет при община Куклен от листата на ПП „ВМРО-Българско национално движение“, срещу решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Куклен, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-08-124/07.11.2019 г. чрез деловодството на Административен съд – Пловдив, от Димитър Кръстев Сотиров, обявен за избран за общински съветник в Общински съвет при община Куклен от листата на ПП „ВМРО-Българско национално движение“, срещу решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Куклен.

Оспореното решение на ОИК – Куклен е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс (ИК).  

В жалбата се твърди, че решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Куклен е незаконосъобразно. Жалбоподателят навежда доводи, че заявлението му за отказ да бъде общински съветник в Общински съвет при община Куклен е депозирано в ОИК – Куклен на 29.10.2019 г., т.е. преди да е влязло в сила решение № 135-МИ/28.10.2019 г., с което същата комисия на основание чл. 453 и чл. 454 ИК е обявила броя мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, обявила е разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции. Същият твърди, че ясно и недвусмислено е изявил воля да не бъде общински съветник в местния парламент в мандат 2019 – 2023 г. и счита, че подаденото от него заявление следва да бъде уважено.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Куклен като незаконосъобразно.  

Преписката по жалбата е окомплектувана от ОИК – Куклен и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

От административната преписка се установява, че в ОИК – Куклен е постъпило заявление с вх. № 163/29.10.2019 г., в 9:20 часа, от Димитър Кръстев Сотиров, с което същият изразява волята си за отказ от правото си да бъде общински съветник през мандат 2019 г. – 2023 г.

За да постанови оспореното решение, ОИК – Куклен е приела, че съгласно чл. 417, ал. 5 ИК, кандидатът може да се оттегли от участие в изборите, при което политическата партия, коалиция от партии и/или местна коалиция може да предложи друго лице на негово място, но тази хипотеза важи само до 30 дни преди изборният ден, като тази разпоредба не е приложима в настоящия случай. Не е налице и хипотезата, когато преди обявяване за избран кандидат за общински съветник оттегли съгласието си за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация, съгласно чл. 414, ал. 3 ИК. След като едно лице вече е избрано за общински съветник от листата на определена партия или коалиция с решение на общинската избирателна комисия, случаите, в които неговите правомощия могат да бъдат прекратени са изчерпателно изброени в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, което по закон се извършва с решение на ОИК за прекратяване на правомощия. В тази насока правомощията на ОИК са уредени в чл.458 ИК и са свързани с възникването на пълномощия на избран кандидат като действащ общински съветник. В ИК няма регламентирана процедура за приемане на отказ от обявен за избран кандидат преди полагане на клетва за общински съветник.

В законоустановения срок, Димитър Кръстев Сотиров е обжалвал решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Куклен пред ЦИК. С протоколно решение на ЦИК, тази жалба е била препратена по компетентност на Административен съд – Пловдив. С определение № 2262/06.11.2019 г., постановено по адм.дело № 3391/2019г., съдът е прекратил производството по делото и е изпратил преписката по подведомственост на ЦИК.

След като се запозна с административната преписка, ЦИК намира, че при постановяване на решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г., ОИК – Куклен неправилно не е съобразила ясно и недвусмислено изявената от Димитър Кръстев Сотиров воля за отказ от правото да бъде общински съветник в Общински съвет при община Куклен, област Пловдив, през мандат 2019 г. – 2023 г.

Предвид гореизложеното, ЦИК счита, че оспореното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката върната на ОИК – Куклен за ново произнасяне със задължителни указания за уважаване на подаденото заявление с вх. № 163/29.10.2019 г. от Димитър Кръстев Сотиров.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 138 ПРЕГЛАСУВАНО-2-МИ от 30.10.2019 г., постановено от Общинска избирателна комисия – Куклен, област Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Куклен за произнасяне с ново решение съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения