Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1663-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ЗАЕДНО“, подписано от Ива Йорданова Митева-Рупчева – представляваща коалицията, заведено под № 5 на 14 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 13.02.2023 г. за образуване на коалиция „ЗАЕДНО“ между партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИ РОДОЛЮБЦИ“ и партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от председателя Ива Йорданова Митева-Рупчева.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИ РОДОЛЮБЦИ“ от 09.02.2023 г., издадено от СГС, VІ-16 състав, по ф. д. № 624/2012 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф. д. № 114/2001 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 10.02.2023 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф. д. № 10043/1992 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ от 08.02.2023 г., издадено от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 40/2020 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-63 от 13.02.2023 г. на Сметната палата на партия „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИ РОДОЛЮБЦИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение изх. № 48-00-9 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Удостоверение изх. № 48-00-42 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 8. Удостоверение изх. № 48-00-55 от 09.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“, че за 2021 г. партията е представила в Сметната палата годишен финансов отчет в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии.
 9. Образец от подписа на представляващия коалиция „ЗАЕДНО“. Коалицията няма печат.
 10. Образец от подписа на партия „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИ РОДОЛЮБЦИ“.
 11. Образец от подписа на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.
 12. Образец от подписа на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 13. Образец от подписа на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“.
 14. Образец от печата на партия „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИ РОДОБЛЮБЦИ“.
 15. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“.
 16. Образец от печата на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 17. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“.
 18. Вносна бележка от „Първа инвестиционна банка“ АД от 14.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 19. Удостоверение от 06.02.2023 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, за банкова сметка на името на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 20. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 21. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4873 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ЗАЕДНО

От протокол вх. № НС-04-03-11 от 14 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЗАЕДНО“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЗАЕДНО“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ЗАЕДНО

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1682-НС/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения