Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1663-МИ
София, 8 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Х. М. Я. срещу решение № 136-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-22-689 от 06.11.2019 г. от Х. М. Я. срещу решение № 136-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

С оспореното решение ОИК – Берковица е оставила без уважение жалба с вх. № 3 от 03.11.2019 г. в ОИК на Х. М. Я..

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и доказателствата, приложени към нея, намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следното:

Общинската избирателна комисия – Берковица, след като е разгледала писмените доказателства към жалбата и след справка в служба ГРАО при община Берковица е установила следното:

Съгласно представеното удостоверение за постоянен адрес жалбоподателката е регистрирана с постоянен адрес в гр. Берковица считано от 25.06.2019 г., а от справката на служба ГРАО към община Берковица е видно, че настоящият адрес на жалбоподателката е също в гр. Берковица считано от 01.06.2017 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 ИК жалбоподателката е следвало да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) най-късно до 12.10.2019 г. Същата не е изпълнила това свое задължение, поради което не е налице законово основание да бъде дописана в избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и за участие на втория тур. От писмо на служба ГРАО при община Берковица е видно, че жалбоподателката е регистрирана и включена в избирателните списъци на район „Оборище“, гр. София.

Отделно от горното, по искане – жалба от Х. М. Я. от 30.10.2019 г. Централната избирателна комисия е препратила същото за незабавни действия по компетентност на компетентните общински администрации в качеството им на орган по чл. 23 ИК. В отговор на което в ЦИК е получена информация с писмо наш вх. № МИ-06-636 от 01.11.2019 г. от община Берковица, че след извършване на проверка по препратеното от ЦИК искане – жалба от Х. М. Я., тя не е изпълнила задължението си по чл. 36, ал. 1 и 2 ИК и Общинска администрация – Берковица няма основание да я допише в избирателните списъци за втория тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г. Същата информация е изпратена с копие до жалбоподателката Х. М. Я..

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х. М. Я. срещу решение № 136-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана.

Решението на ОИК – Берковица подлежи на обжалване пред Административен съд – Монтана чрез ОИК – Берковица в тридневен срок от обявяване на настоящото решение


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения