Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1662-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, подписано от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов – представляващи коалицията, заведено под № 4 на 14 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 09.02.2023 г. за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ между партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, партия „ВОЛТ“, партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“, партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ и партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖEНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ от 09.02.2023 г., VІ-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВОЛТ“ от 07.02.2023 г., VІ-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.
 6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ от 03.02.2023 г., VІ-4 състав, по ф.д. № 34/2022г.
 7. Удостоверение изх. № 48-00-19 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 8. Удостоверение изх. № 48-00-8 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 9. Удостоверение изх. № 48-00-11 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 10. Удостоверение изх. № 48-00-58 от 10.02.2023 г. на Сметната палата на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 11. Удостоверение изх. № 48-00-20 от 07.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ВОЛТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 12. Удостоверение изх. № 48-00-38 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в уверение на това, че за 2019, 2020 и 2021 г. партията няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии.
 13. Образец от печата на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“.
 14. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 15. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.
 16. Образец от печата на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.
 17. Образец от печата на представляващия партия „ВОЛТ“.
 18. Образец от печата на представляващия партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“.
 19. Образец от подписа на представляващия партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“.
 20. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 21. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.
 22. Образец от подписа на представляващия партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.
 23. Образец от подписа на представляващия партия „ВОЛТ“.
 24. Образци от подписите на представляващите партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“.
 25. Образци от подписите на представляващите коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.
 26. Вносна бележка от „УниКредит Булбанк“ АД от 10.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 27. Уведомление от 10.02.2023 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, за банкова сметка на името на партия „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 28. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 29. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

От протокол вх. № НС-04-03-14 от 15 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения