Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1662-МИ
София, 7 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на изискването на чл. 180 ИК

С вх. № МИ-20-354/06.11.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова –председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на чл. 180 от ИК от доставчика на медийни услуги Българското национално радио.

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител, който съдържа снимка на сайта с договорите на БНР – Бургас, и запис на платена форма на предизборна агитация, предоставена за разпространение на 30 октомври 2019 г. от 08:09:20 до 08:12:35 часа (от 00:06 до 03:19 по таймера на CD-R) в програма „Радио Бургас“ на Българското национално радио - Бургас.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на аудио записа и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудио материалът, излъчен на 30 октомври 2019 г. във времевия диапазон от 08:09:20 до 08:12:35 часа, представлява запис на агитационен репортаж на Тихомир Янакиев и безспорно има характер на предизборен агитационен материал. От извършената справка в сайта на доставчика на медийни услуги се установи, че не е публикувана информация за сключен договор между Тихомир Йорданов Янакиев – кандидат за кмет на община Созопол от коалиция „БСП за България“, и Българско национално радио – Бургас, за излъчване на платени репортажи в програма „Радио Бургас“.

Съгласно чл. 180, ал.1 от Изборния кодекс „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.“

От представения аудио материал се установява, че доставчикът на медийни услуги Българско национално радио – Бургас, не е изпълнил изискванията на чл. 180 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство

от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 10 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения