Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1660-НС
София, 14 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-10 от 14.02.2023 г. е постъпило предложение от Емил Костадинов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“. Предлага се на мястото на Теодора Георгиева Котупанова за член на РИК – Перник, да бъде назначена Станислава Боянова Антова от резервния състав.

Към предложението е приложено заявление от Теодора Георгиева Котупанова за освобождаването й от РИК – Перник. Документите на Станислава Боянова Антова – декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование са налични в преписката по назначаване на РИК, както и пълномощното в полза на Емил Костадинов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Теодора Георгиева Котупанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Станислава Боянова Антова, ЕГН ...

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения