Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1659-НС
София, 14 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, подписано от Георги Петков Манолов и Светозар Стоянов Съев – представляващи коалицията, заведено под № 2 на 13 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ между партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ и партия „НАЦИЯ“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от трима съпредседатели – всеки двама заедно, а именно – Георги Петков Манолов, Кирил Владимиров Гумнеров и Светозар Стоянов Съев.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ от 06.02.2023 г., издадено от СГС, VI-22 състав, по ф.д. № 5/2019 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ от 08.02.2023 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАЦИЯ“ от 07.02.2023 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 5/2021 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-30 от 07.02.2023 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-46 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение изх. № 48-00-45 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „НАЦИЯ“, че за 2021 г. партията е представила в Сметната палата годишен финансов отчет в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии.
 7. Образец от печата на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.
 8. Образец от печата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.
 9. Образец от печата на партия „НАЦИЯ“.
 10. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.
 11. Образец от подписа на представляващия партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.
 12. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИЯ“.
 13. Образци от подписите на представляващите коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“.
 14. Коалицията няма печат.
 15. Вносна бележка от „Интернешънъл Асет Банк“ АД от 13.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 16. Удостоверение от 10.02.2023 г. от „Интернешънъл Асет Банк“ АД, за банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3790 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ВЪН от ЕС и НАТО

От протокол вх. № НС-04-03-12 от 14 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ВЪН от ЕС и НАТО

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения