Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1657-МИ/НР
София, 1 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Русе, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-336 от 31   .08.2015 г. от кмета на община Бяла, област Русе, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Бяла.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представителите на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие за разпределение на местата в ръководството на Общинската избирателна комисия, община Бяла. При обсъждане състава на ОИК представителите на Реформаторския блок не правят предложение за участие в комисията и изразяват съгласие да се пристъпи към теглене на жребий между останалите 7 партии и коалиции съгласно т.1 от Решение №1538-МИ/25.08.2015г на ЦИК. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Русе, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Иванов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Иванова Христова
СЕКРЕТАР: Петко Иванов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Мариела Венчова Тодорова
Десислава Ангелова Ташкова
Кръстю Живков Кръстев
Милена Ангелова Ангелова
Любомир Григоров Рашков
Пламен Светославов Кръстев
Петър Петров Петров
Димитър Калинов Владов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения