Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1656-НС
София, 14 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 6 на 12 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.02.2023 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г. за участие в изборите за народни представители.
 2. Удостоверение № 48-00-39 от 08.02.2023 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Вносна бележка, издадена от „Банка ДСК“ АД от 10.02.2023 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 6. 6. Удостоверение от 12.02.2023 г., издадено от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка.
 7. 7. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 8. 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3531 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 9. 9. Пълномощно от 12.02.2023 г. в полза на Надежда Николаева Ненова.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП Глас Народен.

От протокол с вх. № НС-04-03-10 от 14 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН“.

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: ПП Глас Народен

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения