Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1656-МИ
София, 4 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Рашев – представляващ Местна коалиция БСП за България, срещу решение № 241-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Русе

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1401 от 02.11.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Русе, от от Пламен Рашев – представляващ Местна коалиция БСП за България, срещу решение № 241-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Русе.

С оспореното решение ОИК – Русе, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Производството пред ОИК е образувано по постъпила жалба от Пламен Рашев с твърдение за разпространени агитационни материали в нарушение на чл. 183 ИК, които нарушават предизборната етика, морал и доброто име на партията.

В жалбата пред Централната избирателна комисия се твърди, че разпространените агитационни материали са издадени в нарушение на чл. 183 ИК по съображения, подробно изложени в нея.

Моли Централната избирателна комисия да уважи подадената жалба и да се предприемат необходимите действия за установяване на нарушение.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Видно от представената към преписката листовка е, че в същата се съдържа само призив за неподкрепа на определена политическа партия, като липсва информация от чие име се издава. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя в жалбата, нито пък се излагат твърдения за евентуалния издател на листовката.

Общинската избирателна комисия – Русе е направила проверка и е установила, че въпросният материал се разпространява на нерегламентирани места, т.е. извън определените от кмета на общината места за поставяне на агитационни материали.

Предвид обстоятелството, че не може да се установи издателят на листовката, не може да се приеме, че това е агитационен материал по смисъла на чл. 183 ИК. Това е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 183 ИК агитационните материали се изготвят и разпространяват от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети.

Разпоредбата на чл. 183 ИК изрично определя какво трябва да бъде съдържанието на агитационния материал, включително и че следва да бъде отбелязано от чие име се издава. Целта на тази разпоредба е да информира избирателя и да го ориентира по-добре в избора за кого да гласува.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, тъй като по преписката не се установи приложената листовка да е издадена от определен кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет съгласно чл. 183, ал. 1 ИК.

Предвид изложените съображения ЦИК приема, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183 от ИК.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2583-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище

  • № 2582-МИ / 03.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

  • № 2581-МИ / 03.10.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения