Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1655-НС
София, 14 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, подписано от Валери Мирчев Жаблянов – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 13 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение от 12.02.2023 г. за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ между партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, партия „ДВИЖЕНИЕ 21“, партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ и партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от председателя Валери Мирчев Жаблянов.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ от 07.02.2023 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ от 13.02.2023 г., издадено от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 18/2022 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ от 07.02.2023 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-53 от 09.02.2023 г. на Сметната палата на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение изх. № 48-00-15 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Удостоверение изх. № 48-00-44 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, че за 2019, 2020 и 2021 г. няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети.
 8. Удостоверение изх. № 48-00-43 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 9. Образец от печата на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.
 10. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.
 11. Образец от печата на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.
 12. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.
 13. Образец от подписа на представляващия партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.
 14. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.
 15. Образец от подписа на представляващия партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.
 16. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.
 17. Образец от подписа на представляващия коалиция „ЛЕВИЦАТА!“. Коалицията няма печат.
 18. Вносна бележка от „Банка ДСК“ АД от 13.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 19. Удостоверение от 13.02.2023 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 20. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 21. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: ЛЕВИЦАТА!

От протокол вх. № НС-04-03-11 от 14 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ЛЕВИЦАТА!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения