Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1655-МИ
София, 4 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ирена Борисова Лашкова – представляващ Инициативен комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за независим кмет на община Несебър, срещу решение № 147 от 26.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Несебър

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1404 от 02.11.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Несебър от Ирена Борисова Лашкова – представляващ Инициативен комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за независим кмет на община Несебър, срещу решение № 147 от 26.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Несебър.

С оспореното решение ОИК – Несебър, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Производството пред ОИК е образувано по постъпила жалба от Ирена Борисова Лашкова с твърдение, че водещата Г. К. на предизборно събрание на ПП ГЕРБ, състояло се в с. Оризаре, ул. „Младост“ № 10, е уронила честта и доброто име на кандидата за кмет на община Несебър Николай Димитров, като е използвала обидни думи и квалификации по негов адрес. Една част от членовете на комисията е счела жалбата за неоснователна по съображения, изложени в мотивите на решението. Друга част от членовете на ОИК са приели жaлбата за основателна по съображения, изложени в решението.

В жалбата пред Централната избирателна комисия се твърди, че не се споделят доводите на тази част от състава на комисията, която приема жалбата за неоснователна по съображения, които са подробно изложени в нея.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Видно от представения към преписката електронен носител – диск, за който се твърди, че съдържа видеоклип от предизборно събрание на ПП ГЕРБ в с. Оризаре, община Несебър, проведено на 23.10.2019 г., от 18.00 ч., се установява, че същият не представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК. Касае се за предизборно мероприятие на ПП ГЕРБ, проведено в с. Оризаре, на което водещата на събитието е произнесла реч. От съдържанието на речта се установява, че част от нея представлява призив за неподкрепа на кандидата Николай Димитров и не е свързана с неговата личност, а с предходния начин на управление. Изказването не съдържа квалификация на личността на Николай Димитров, а е критика на неговото управление. В случая не е налице агитация, която уронва доброто име на конкретния кандидат, а представлява коментар на управлението на общината.

Централната избирателна комисия намира за неоснователни доводите в жалбата, че произнесената реч на предизборното мероприятие представлява агитационен материал, който уронва доброто име на кандидата Николай Димитров.

Разпоредбата на чл. 183 ИК изрично определя какво трябва да бъде съдържанието на агитационния материал, включително и че следва да бъде отбелязано от чие име се издава. Целта на тази разпоредба е да информира избирателя и да го ориентира по-добре в избора за кого да гласува. Организирането на предизборно мероприятие, в което се произнася реч, в която се съдържа агитация в неподкрепа за определен кандидат, не може да се счита, че е агитационен материал по смисъла на чл. 183 ИК. Предизборните събрания са форма на предизборна агитация и съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК се допуска предизборната агитация да бъде и под формата на неподкрепа за определен кандидат.

Предвид изложените съображения ЦИК намира, че не е налице нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения