Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1655-МИ/НР
София, 1 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-95 от 27.08.2015 г. от кмета на община Струмяни, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Струмяни.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Струмяни. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

По време на консултациите от името на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" е направено предложение за член на ОИК от ненадлежно упълномощено от представляващите коалицията лице. Допълнително е представено предложение за член на ОИК в община Струмяни от надлежно упълномощено от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" лице.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Александрова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Иванова Чиликова
СЕКРЕТАР: Людмила Методиева Маникатова
ЧЛЕНОВЕ: Светла Петрова Дуева
Николина Вангелова Златинова
Илонка Йорданова Станоева
Красимира Костадинова Янева
Пиринка Иванова Филатова
Таня Стоилова Терзийска
Елена Иванова Митрева
Николина Спасова Янева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1715-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения