Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1654-МИ
София, 4 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева –упълномощен представител на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, срещу решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Твърдица, област Сливен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-1421/03.11.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Твърдица, от Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева  –упълномощен представител на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, срещу решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК – Твърдица, област Сливен.

С оспореното решение ОИК – Твърдица е отхвърлила като неоснователна подадената от Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева жалба с вх.№ 129/23.10.2019 г. за установяване на нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК).  

В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно и некомпетентно, както и постановено при съществени нарушения, тъй като не е изяснена фактическата обстановка по казуса.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК – Твърдица, да се произнесе по същество, респективно – да наложи предвидените в закона санкции на лицата Атанас Атанасов и Петко Ненов съобразно административно-наказателните норми на Изборния кодекс (ИК).  

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Твърдица и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения :

Решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК – Твърдица е постановено в изпълнение на задължителните указания на ЦИК, дадени с решение № 1557-МИ/27.10.2019 г. ОИК - Твърдица е извършила допълнителна проверка по подадената от Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева жалба с вх.№ 129/23.10.2019 г., при която служебно е събрала нови доказателства във връзка с изложените в същата твърдения. На 24.10.2019 г., в ОИК – Твърдица са постъпили писмени доказателства („потвърждения“) съответно от И. Н. С. – Д. - служител в ДГ „Щастливо детство” на длъжност „Медицинска сестра” и от М. С. Ж. - помощник възпитател в същата детска градина. В събраните нови доказателства се твърди, че е имало предизборна агитация, но липсват данни и информация по какъв начин се е осъществила тази агитация, в какво се е състояла тя - налице ли е призив за подкрепа или неподкрепа в предстоящите избори за общински съветници и за кметове. На 27.10.2019 г., в ОИК – Твърдица е постъпил отказ от подаденото до комисията потвърждение от М. С. Ж., в който същата категорично заявява, че е била подведена и се е подписала върху предварително изготвен от медицинската сестра И. Д. писмен документ, тъй като наистина в детската градина се е състояла среща, на която е присъствал и кандидатът за кмет Атанасов, но тъй като не си е носела очилата, не е прочела текста, под който се подписва. В отказа си изрично заявява, че на проведената среща не е имало предизборна агитация. 

За изясняване на фактическата обстановка, ОИК – Твърдица е изискала обяснения от Я. К. - директор на ДГ „Щастливо детство”, както и кандидатът на кмет Атанас Атанасов. От подадените отговори от посочените лица се установява, че действително е осъществена такава среща, но целта й е била да се направи обобщен анализ на извършените до момента дейности, касаещи развитието на детската градина като образователна институция и да се очертаят приоритетите в образователната политика. Проведени са разговори с част от персонала, при които обаче не са били отправяни призиви за подкрепа, нито са били извършвани други действия, представляващи предизборна агитация, съобразно дефиниция на §1 т.17 от ДР на ИК.

При извършената от ОИК – Твърдица допълнителна проверка е установено също така, че лицето И. С. – Д. – медицинска сестра в ДГ „Щастливо детство”, е съпруга на Мирослав Дяков - кандидат за кмет на община Твърдица от листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”, поради което е приела, че извършените от нея действия по повод подадената от Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева следва да се преценяват като извършени от лично заинтересовано лице.

При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че при постановяване на оспореното решение ОИК – Твърдица правилно е приела, че в конкретния случай не е осъществено нарушение по чл. 182, ал. 1 ИК, тъй като липсват доказателства кандидатът за кмет на община Твърдица – Атанас Атанасов, и кандидатът за общински съветник – Петко Ненов – и двамата, номинирани от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., да са осъществили предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Липсват доказателства същите да се правили каквито и да било изказвания, съдържащи призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. ЦИК споделя и изложените от ОИК – Твърдица мотиви в оспореното решение, че в правото виновността или невиновността следва да бъдат доказани по безспорен и недвусмислен начин, а в конкретния случай не са събрани безспорни доказателства за осъществено нарушение по чл. 182, ал. 1 ИК.

Предвид гореизложеното, ЦИК намира, че решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК – Твърдица е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а административната преписка - върната на същата комисия.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Йорданова Гвоздейкова – Златева  –упълномощен представител на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, срещу решение № 126-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Твърдица, област Сливен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Твърдица.  

Решението на ОИК – Твърдица подлежи на обжалване пред Административен съд – Сливен чрез ОИК – Твърдица в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения