Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1653-НС
София, 14 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”, подписано от Боян Боянов Станков-Расате в качеството му на изрично упълномощено лице, заведено под № 5 на 12.02.2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.02.2023 г. от СГС, VI-8 състав, по ф. д. № 2164/1990 г.
  2. Удостоверение № 48-00-49 от 09.02.2023 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Платежно нареждане от „Банка ДСК“ АД от 10.02.2023 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  6. Удостоверение от 07.02.2023 г. от „Банка ДСК” АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
  9. Пълномощно в полза на Боян Боянов Станков-Расате.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД.

От протокол с вх. № НС-04-03-5 от 13.02.2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Спазени са изискванията по чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1677-НС/

Календар

Решения