Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1645-НС
София, 13 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения с вх. № НС-05-8 от 10.02.2023 г. от Радослав Стойчев – областен управител на Софийска област, с приложено предложение от ПП „Възраждане“ чрез упълномощения представител Соня Стефанова Гарчева за промяна в РИК, както и заявление с вх. № НС-10-6 от 11.02.2023 г., с които се предлага на мястото на Марийка Георгиева Ицова, за член на РИК да бъде назначена Биляна Петрова Давидкова.

Към предложението са приложени: заявление с вх. № НС-10-6 от 11.02.2023 г. от Марийка Георгиева Ицова за освобождаването й като член на РИК; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за придобита степен „бакалавър“ на Биляна Петрова Давидкова, както и пълномощно в полза на Соня Стефанова Гарчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Марийка Георгиева Ицова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Биляна Петрова Давидкова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


КЦ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1693-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения