Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1642-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения № 103-МИ и № 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Брегово

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Брегово, е постъпила жалба с вх. № Ж-74-6 от 03.11.2019 г. от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения № 103-МИ и № 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Брегово.

Жалбоподателят твърди, че с оспорените две решения ОИК – Брегово се е произнесла от емоционална гледна точка без никакви мотиви. Прилага негова жалба от 02.11.2019 г. до ПСИК № 050600014 – с. Балей. Моли Централната избирателна комисия да отмени оспорените две решения като незаконосъобразни.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решенията от лице с правен интерес и срещу актове, които подлежат на оспорване.

На 2 ноември 2019 г. жалбоподателят е депозирал жалба до ПСИК№ 14 – с. Балей, община Брегово, с искане да се допуснат или да не се допуснат до гласуване лица с адрес Дом социални грижи № 1, за които твърди, че са вписани неправомерно в избирателния списък.

С решение, взето с протокол № 2 от 03.11.2019 г., 7.25 ч., ПСИК № 14 – с. Балей, е отхвърлила предложението по жалбата да се допускат до гласуване лица, регистрирани на адрес Дом социални грижа – с. Балей. За този диспозитив са гласували трима членове на ПСИК и двама против.

С решение № 103-МИ от 03.11.2019 г. ОИК – Брегово е разгледала жалба с вх. № 145/03.11.2019 г. от П. М. П., потребител на ЦНСТПЛФУ № 2 – с. Балей, относно лишаване от право на избиратели с физически увреждания да гласуват с образуваната ПСИК, която е подписана от още осем лица. Общинската избирателна комисия е приела решение, с което е уважила жалбата, а също е отменила решение на ПСИК № 14 – с. Балей.

С решение № 104-МИ от 03.11.2019 г. ОИК – Брегово е разгледала жалба с вх. № 146/03.11.2019 г. от В. В. М. – потребител на ЦНСТПЛФУ № 1 – с. Балей, със съдържание, идентично със съдържанието на жалбата с вх. № 145/03.11.2019 г. от П. М. П.. Жалбата е подписана освен от г-жа М., още от девет лица, различни от подписалите жалбата на г-н П..

С диспозитивите на решение № 103-МИ от 03.11.2019 г. и решение № 104-МИ от 03.11.2019 г., приети на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК ОИК – Брегово, е уважила жалбите, съответно на г-н П. и на г-жа М. и останалите потребители, които са ги подписали.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна. По заявление на председателя на ОИК всички лица, подписали жалбите, са включени в избирателния списък на ПСИК № 14 – с. Балей, по надлежния ред въз основа на своевременно подадени заявления за гласуване чрез ПСИК. Тези избиратели имат право да упражнят активното си избирателно право чрез подвижна избирателна кутия, още повече че ПСИК не е успяла да сформира изискуемото мнозинство от две трети по решение за тяхното недопускане. В жалбата си от 02.11.2019 г. до ПСИК № 14 жалбоподателят по настоящото производство твърди, че ПСИК има право да постанови решение, с което да допусне или да не допусне до гласуване лицата с адрес Дом за социални грижи № 1 – с. Балей от ЦНСТПЛУФ № 1 и ЦНСТПЛУФ № 2 при констатирано неправомерно вписване в избирателния списък.

Централната избирателна комисия намира тези твърдения за неотносими, предвид изчерпателното изброяване в Изборния кодекс на правомощията на ПСИК, сред които не е преценка в изборния ден дали включените в избирателния списък на ПСИК лица имат право да гласуват чрез подвижна избирателна кутия.

В жалбата, по която е образувано настоящото производство, не се сочат никакви аргументи по същество за незаконосъобразност на оспорените актове. При тези съображения Централната избирателна комисия приема, че жалбата срещу двете оспорени решения е неоснователна.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения № 103-МИ и № 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Брегово.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Брегово.

Решенията на ОИК – Брегово подлежат на обжалване пред Административен съд – Видин чрез ОИК – Брегово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения