Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1632-МИ
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 -16, чл. 156 - 161, чл. 397, чл. 402, чл. 412 - 419 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 6 и 7 и чл. 42а, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Пасивно избирателно право на българските граждани и гражданите на държави - членки на Европейския съюз

1. Право да бъде избиран за общински съветник и за кмет има всеки български гражданин независимо дали притежава и друго гражданство, който отговаря едновременно на следните условия:

1.1. навършил е 18 години към изборния ден включително;

1.2. не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

1.3. не изтърпява наказание лишаване от свобода. Не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник и/или кмет лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;

1.4. живял е най-малко през последните 6 месеца (към 24 април 2015 г. включително) в съответното населено място, т.е. да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единия от тях е в:

- населено място на територията на съответната община, в която ще бъде кандидат за кмет на община, кмет на район или общински съветник;

- населено място на територията на съответното кметство, в което ще бъде кандидат за кмет на кметство.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и отговаря едновременно на следните условия:

2.1. навършил е 18 години към изборния ден включително;

2.2. не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

2.3. не изтърпява наказание лишаване от свобода. Не може да бъде регистрирано като кандидат за общински съветник и/или кмет лице, на което му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;

2.4. има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;

2.5. не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

2.6. живял е най-малко през последните 6 месеца (към 24 април 2015 г. включително) в съответното населено място, т.е. има адрес на пребиваване в населено място на територията на съответната община, в която ще бъде кандидат за общински съветник.

3. Всеки български гражданин, който отговаря на условията по т. 1 може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес.

 

II. Изисквания към кандидатите за общински съветници

4. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

Кандидат за общински съветник от партия, коалиция или местна коалиция може да бъде и кандидат за кмет само от същата партия, коалиция или местна коалиция.

5. Кандидат за общински съветник, предложен от инициативен комитет, не може да бъде кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция.

6. Независим кандидат за общински съветник не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция или местна коалиция.

 

IIІ. Изисквания към кандидатите за кмет

7. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

8. Кандидат за кмет, предложен от инициативен комитет, не може да бъде кандидат за общински съветник от кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция.

9. Кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия, коалиция или местна коалиция. В случай че бъде избран за кмет на общината, той отпада от кандидатската листа за общински съветници на партията, коалицията или местната коалиция.

10. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в кандидатска листа за кмет на партия, коалиция или местна коалиция.

 

ІV. Издигане на кандидати

11. Кандидати за общински съветници и за кметове могат да бъдат издигани само от регистрирани в общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.

12. Партиите, участващи в състава на коалиция, както и партиите и/или коалициите, участващи в състава на местни коалиции, не могат самостоятелно да издигат кандидати за един и същи вид избор.

 

V. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии, коалиции и местни коалиции

13. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции", държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

 

VІ. Кандидатски листи

14. Кандидатите за общински съветници и за кметове, издигнати от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се подреждат в кандидатски листи.

15. Всеки кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция, както и независим кандидат за общински съветник или за кмет образува самостоятелна кандидатска листа. 

16. В отделните видове избори коалициите/местните коалиции участват с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии/коалиции/местни коалиции не могат да участват със самостоятелни листи.

17. Кандидатите за общински съветници от партии, коалиции и/или местни коалиции се регистрират с номерата, под които са подредени в съответната кандидатска листа. Броят на кандидатите за общински съветници в една кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да бъде по-голям от броя на членовете на общинския съвет в съответната община.

 

VII. Регистрация на кандидатски листи по предложение от партии, коалиции и местни коалиции

18. Кандидатските листи се регистрират от ОИК  след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

 

VІІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет. Подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат

19. Право да посочат и регистрират независим кандидат за общински съветник или за кмет имат:

19.1. За общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината.

19.2. За кмет на община с население:

а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - не по-малко от 2000 избиратели от общината.

19.3. За кмет на район - една пета от избирателите на района, но не повече от 500.

19.4. За кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

20. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството в зависимост от вида избор, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство (Приложение № 66-МИ от изборните книжа).

21. Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор.

22. Списъкът на хартиен носител се предава на ОИК заедно с документите по раздел VІІ не по-късно от 22.09. 2015 г. (32 дни преди изборния ден). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 644-МИ от 5 август 2014 г.

23. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 20, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

24. Кандидатът за общински съветник или за кмет, предложен от инициативен комитет, се регистрира от ОИК след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз на кандидата за общински съветник или за кмет (Приложение № 59-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 18, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е", както и списъкът по т. 20. Документите по т. 18, букви „г" и „д" се отнасят само за кандидати за общински съветници - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани.

25. След приемане на предложението по т. 24, списъка по т. 20 и документите по т. 18, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е" ОИК незабавно предава списъка на съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ, която извършва проверката в срок до 27.09.2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ  съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите.

26. Общинската избирателна комисия в срок до 27.09.2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка въз основа на извършената проверка от съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ. При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 25 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци.

27. Общинската избирателна комисия чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 20 по единен граждански номер или личен номер.

 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения

28. Кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 22.09.2015 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден, като определят начална и крайна дата и час.

Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

29. Документите за регистрация на кандидатите се завеждат от ОИК в момента на подаването им в съответния регистър с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистрите на ОИК. Поредният номер, датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.

30. За всеки вид избор - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство ОИК води отделен регистър (Приложение № 67-МИ от изборните книжа).

31. За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за  общински съветници и с кандидати за кметове ОИК взема отделно решение, което се вписва незабавно в съответния регистър по т. 30 и се публикува в публичните регистри за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление - и за кандидатите за кмет на район ( Приложение № 60-МИ от изборните книжа). Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава удостоверение за регистриран кандидат (Приложение № 61-МИ от изборните книжа).

32. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от регистрите по т. 30 за извършване на проверка относно действителността на регистрациите.

Извлечението от регистрите се изпраща и на технически носител в exel формат.

33. В случай че проверката по т. 25 не е приключила към 22.09. 2015 г. - крайния срок за регистрация, ОИК взема решение за регистрация на независимия кандидат за общински съветник или за кмет при условията на неприключила проверка.

 

X. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

34. При приемане на документите ОИК извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове. Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 22.09.2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК. Когато ЦИК или съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира кандидатската листа, независимо дали срокът за регистрация (22.09.2015 г.) е изтекъл.

35. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 от ИК се извършва по реда на отделно решение на ЦИК. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявени от кандидата гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

36. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може не по-късно от 24.09. 2015 г. включително (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

37. Когато кандидат, предложен от партия или коалиция/местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 17.10. 2015 г. включително (7 дни преди изборния ден).

38. Когато кандидат от регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже да участва в изборите, ОИК заличава регистрацията му и уведомява незабавно предложилата го партия, коалиция или местна коалиция.

Партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 24.09.2015 г. включително (30 дни преди изборния ден), като следва да заяви дали новият кандидат заема освободеното или последното място в кандидатската листа. Когато предложеният нов кандидат заеме последното място в кандидатската листа, останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

39. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже след 24.09. 2015 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата на кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".

40. Когато след проверката на списъка по т. 20 ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ХІ. Действителност на регистрацията на кандидатите

41. Когато кандидат за общински съветник или за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или в нарушение на изискванията по раздели от І до ІV включително, действителна е първата по време регистрация.

42. Нарушението на изискванията по раздели І - ІV води до недействителност на регистрацията.

43. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на изискванията по раздели І - ІV. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

ХІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност.

44. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

45. От деня на регистрацията регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

46. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

47. Разпоредбата на т. 45 не се прилага, когато регистрираните кандидати за общински съветници или кметове са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията им в ОИК.

 

ХІІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

48. Кандидат за кмет, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите.

49. Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се регистрира като кандидат за кмет и/или общински съветник, същият ползва  по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

50. Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да замества кмета за времето на неговия отпуск по т.49. В случаите, при които общинският съвет не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава от областния управител. 

51. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

52. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията на кандидата бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено се смята, че отпускът не е прекъсван.

53. Изискванията по т. 48 и 51 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения