Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1630-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 254-МИ от 30.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Попово, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1382\1 от 02.11.2019 г. от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 254-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Попово, по което е допусната техническа грешка с решение № 263-МИ от 01.11.2019 г. на ОИК.

Жалбоподателят чрез упълномощения си представител твърди, че с оспореното решение ОИК – Попово, е отхвърлила предложението на представляваната от него коалиция за председател на СИК 252400045 – с. Паламарца, да бъде назначена Таня Атанасова Христова. Изтъква факта, че Христова е била освободена като председател на СИК – с. Паламарца от квотата на коалицията с решение № 216 от 27.10.2019 г. на ОИК поради несъвместимост. Позовава се на обстоятелството, че оспореното решение противоречи на решение № 140 от 25.09.2019 г. на ОИК, с което се утвърждават длъжностите и разпределението на съставите на СИК в община Попово. Твърди, че с оспореното решение се намалява квотата на представителите на коалицията в ръководните длъжности, а също, че изцяло се променя съотношението между партиите в съставите на всички СИК. Моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 254-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Попово, като неправилно.

В становище на ОИК – Попово по повод депозираната жалба се сочи, че основанията за освобождаване на член на СИК са изрично и изчерпателно изброени в чл. 51 ИК и ОИК не може по свое осмотрение да прекрати правомощията на член на СИК, който вече е назначила и следва да довърши мандата съгласно чл. 51, ал. 3 ИК. От друга страна, в становището си ОИК приема, че ако за председател на СИК – с. Паламарца остане назначеният при условията на заместване председател ще се наруши квотният принцип при формиране съставите на СИК след провеждане на консултации с кмета на общината.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

Оспореното решение е поправено с решение № 263-МИ от 01.11.2019 г. на ОИК – Попово, като за основание на решение № 254-МИ от 30.10.2019 г. вместо чл. 51, ал. 2, т. 1 ИК е посочен чл. 51, ал. 3 ИК – назначаване на друго лице, което да довърши мандата при предсрочно прекратяване пълномощията на член на СИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата за основателна по следните съображения:

С оспореното решение ОИК е нарушила разпределението по квоти на представителите на парламентарно представените партии и коалиции в ръководствата и съставите на секционните избирателни комисии в община Попово, осъществено на основание чл. 92, ал. 6 ИК с решение № 140-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК. С оглед осигуряване на нормално протичане на изборния процес и при липса на заявен заместник на освободения председател на СИК 045 основателно в изборния ден ОИК е назначила представител на друга партия или коалиция. Искането на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за повторно назначаване на Таня Христова за председател на СИК 045 за втория тур на изборите за кмет, насрочени за 3 ноември 2019 г., е основателно, защото е в съответствие с квотния принцип на разпределение на ръководствата на СИК.

От друга страна, пречката г-жа Христова да бъде председател на СИК на изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., вече е отпаднала, тъй като нейният съпруг не е кандидат на втория тур на изборите за кмет.

При тези съображения Централната избирателна комисия намира, че оспореното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно и преписката върната на ОИК – Попово със задължителни указания да назначи до 18:00 ч. на 2 ноември 2019 г. Таня Атанасова Христова за председател на СИК 045 – с. Паламарца и уведоми лицето за своето решение.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 254-МИ от 30.10.2019 г. на ОИК – Попово, поправено с решение № 263-МИ от 01.11.2019 г.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Попово, за произнасяне с ново решение съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения