Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1629-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Е. Д. Е. срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1350 от 01.11.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш, от Е. Д. Е. срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш.

С оспореното решение ОИК – Полски Тръмбеш е приела, че Е. Д. Е. е нарушил разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Жалбоподателят твърди, че решението е необосновано, недоказано и несъответстващо на закона.

Жалбоподателят твърди, че не е извършил така вмененото му нарушение. Моли Централната избирателна комисия да отмени изцяло решение № 103-МИ на ОИК – Полски Тръмбеш.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. е издадено в изпълнение и на разпоредбите на чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 182, ал. 4 ИК. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административнонаказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.

По аргумент от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ЗАНН жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК – Полски Тръмбеш, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Д. Е., срещу решение № 103-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Полски Тръмбеш.

Решението на ОИК – Полски Тръмбеш подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения