Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1627-МИ
София, 02.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-12-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев – председател на областния съвет на ДПС – Враца, за промяна в  ОИК – Борован.

Към предложението е приложена молба от Румяна Илиева Тодорова – заместник-председател на ОИК – Борован, да бъде освободена от заеманата длъжност, декларация от Силвия Николова Каменова. Копие от диплома за завършено висше образование е приложена към преписката на ОИК – Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Борован, област Враца, Румяна Илиева Тодорова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.,

НАЗНАЧАВА като заместник-председател на ОИК – Борован, област Враца, Силвия Николова Каменова, ЕГН ….

На назначения заместник-председател да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения