Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1626-МИ/НР
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-151 от 28   .08.2015 г. от кмета на община Вълчедръм, област Монтана, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Вълчедръм.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Вълчедръм. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райна Боянова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Димитров Иванов
СЕКРЕТАР: Георги Ангелов Митрашков
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Николова Главшина
  Антон Аспарухов Цифудин
  Цветанка Тодорова Христова
  Лозана Георгиева Бебина
  Десислава Асенова Славчова
  Иванка Цветанова Рачина
  Емил Благоев Кръстев
  Евгения Найденова Рачина

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1694-МИ/НР/

1726-МИ/НР/

Календар

Решения