Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1622-НС
София, 9 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Георги Венелинов Георгиев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 1 на 8 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.02.2023 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 831/2013 г.
  2. Удостоверение № 48-00-22 от 03.02.2023 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 07.02.2023 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
  6. Служебна бележка от 06.02.2023 г., издадена от Юробанк България АД за актуална банкова сметка.
  7. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3026 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Българско Национално Обединение.

От протокол с вх. № НС-04-03-1 от 09.02.2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“.

Налице са условията по чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: Българско Национално Обединение

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения