Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1621-МИ
София, 02.11.2019

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-263/01.11.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова –упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за временно заместване на Диана Божидарова Манева – зам.-председател на ОИК – Добрич, като на нейно място да бъде назначена Татяна Георгиева Радоева.

Към предложението са приложени: заявление от Диана Божидарова Манева за временното й освобождаване (от 29.10.2019 г. до 27.11.2019 г.) като зам.-председател на ОИК – Добрич, поради временна нетрудоспособност; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Татяна Георгиева Радоева и болничен лист № Е20197226132.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Добрич, област Добрич, Татяна Георгиева Радоева, ЕГН …, на мястото на Диана Божидарова Манева, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения