Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1619-ПВР/МИ
София, 10 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-832/23.12.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за промяна в ОИК - Столична община, област София-град. На мястото на Наталия Илиева Стоянова - член на ОИК, да бъде назначен Антон Иванов Арнаудов. Към предложението са приложени: заявление от Наталия Илиева Стоянова за освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Иванов Арнаудов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Наталия Илиева Стоянова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Антон Иванов Арнаудов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения