Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1610-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от И. Д. А. срещу решение № 258-МИ от 27.10.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-228/1/ от 30.10.2019 г. от И. Д. А. срещу решение № 258-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Бургас, област Бургас.

Общинската избирателна комисия – Бургас на 27.10.2019 г. е сезирана със сигнал, в който се твърди, че от представители на ПП „Свобода“ в райони Меден рудник, център, Долно Езерово, Горно Езерово е получена информация, че се готви дописване на списъци и попълване на бюлетини след приключване на изборния ден за сметка на липсващи избиратели, в сговор между членове на СИК от няколко партии. Същият сигнал е препратен по компетентност на Районна прокуратура Бургас. С постановление от 27.10.2019 г. е отказано образуването на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.

С Решение № 258-МИ от 27.10.2019 г. ОИК – Бургас оставя без уважение сигнала за нарушения на Изборния кодекс, изразяващи се в неправомерно дописване на избиратели и нарушения при броенето на подадените гласове.

В жалбата, подадена до ЦИК се твърди, че решението на ОИК – Бургас е неправилно и незаконосъбразно и не е извършена абсолютно никаква проверка в посочените секции. Иска се ЦИК да извърши спешна проверка, включително да бъдат изискани и записите от камери по коридорите на секциите, от които става ясно, че не е налице активност в последните часове на изборния ден, както и да се отмени Решение № 258-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Бургас.   

Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради това, че изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. вече отминаха. Не е в правомощията на ЦИК да извършва проверки, нито да изисква записи от камери. Повторно броене на бюлетини се извършва от членовете на съответната секционна избирателна комисия при спазване на изискванията на Изборния кодекс, а след обявяване на резултатите от произведените избори – в хода на евентуално образувано съдебно производство.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от И. Д. А. срещу Решение № 258-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Бургас, област Бургас.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Бургас.

Решението на ОИК – Бургас подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК – Бургас в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения