Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1608-НС
София, 9 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Велико Търново с вх. № НС-05-6/17 от 05.02.2023 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2023 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Красимиров Илиев

 

 

Ирена Петкова Стасинопулу

 

СЕКРЕТАР:

Диана Филипова Петрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Силвия Дечева Дечева

 

 

Николина Красимирова Митева

 

 

Красимира Илиева Петрова

 

 

Пламен Веселинов Костадинов

 

 

Йоана Александрова Иванова

 

 

Благой Христов Златанов

 

 

Малина Иванова Николова-Янчева

 

 

Сева Тони Памукчиева

 

 

Христина Маринчева Хараламбиева-Йорданова

 

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1809-НС / 22.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1808-НС / 22.03.2023

    относно: регистрация на „Изследователски център Тренд” ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1807-НС / 22.03.2023

    относно: сигнал от В. Г. за допуснато нарушение на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения