Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1607-НС
София, 9 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111 – 116 вкл., във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 34 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК и регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК).

2. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите избори за народни представители.

3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до 12.00 часа на 1 април 2023 г. и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите, които са:

3.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, както и самите наблюдатели, въз основа на заявление (Приложение № 33-НС), подписано от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната ѝ съдебна регистрация, или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявлението се подава най-късно в срока по т. 3 и към него се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние (когато българската неправителствена организация не е пререгистрирана в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите – 31.01.2023 г.;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подписват и подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната, съответно извън страната; списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx).

4.1.4. декларация от всеки изрично упълномощен представител от списъка по предходната точка, че е съгласен да бъде регистриран като наблюдател, по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа).

4.2. В случаите, при които вече регистрирана организация прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, тя представя в ЦИК заявление (Приложение № 34-НС от изборните книжа), с приложени към него всички изискуеми документи по точки от 4.1.2 до 4.1.4 включително.

4.3. Централната избирателна комисия води входящ регистър на българските неправителствени организации, заявили участие с наблюдатели в изборите за народни представители (Приложение № 37-НС от изборните книжа), който не подлежи на публикуване.

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 3.2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, или от чуждестранни партии и неправителствени организации.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2 въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 36-НС от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1 въз основа на списъка по т. 4.1.3 при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.

7.1. Всяко лице, регистрирано като наблюдател, може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до ЦИК. Централната избирателна комисия уведомява съответната организация за решението си.

7.2. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели, не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Присъствие при удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване.

8. Представители на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, може да участват в процеса на удостоверяването по чл. 213а ИК по ред, определен от ЦИК.

III. Регистър за публикуване. Удостоверения.

9. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

10. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 38-НС или Приложение № 39-НС) на наблюдателите, съответно по т. 3.1 и т. 3.2, регистрирани в изборите за народни представители.

11. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1 и 3.2, могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.2.

12. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация в страната, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на изборите.

13. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната, образувани за произвеждане на изборите.

IV. Права и задължения на наблюдателите. Съвместимост.

14. Наблюдателите имат право да:

14.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

14.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;

14.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

14.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

14.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от ЦИК;

14.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 ИК;

14.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии и при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в районната избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от ЦИК; при въвеждането на данните в изчислителния пункт на районната избирателна комисия може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

14.8. получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район;

14.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

14.10. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

14.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес, включително по чл. 213б, ал. 4, т. 1 и т. 2 ИК.

15. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

16. На регистрираните наблюдатели при поискване се издава удостоверение за гласуване на друго място на основание и по реда, предвиден в чл. 34 ИК.

17. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

18. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

19. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 1589-НС от 3 февруари 2023 г. на ЦИК. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

20. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в изборите в друго подобно качество.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения