Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1606-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от ОИК – Хасково с вх. № МИ-15-1310 от 31.10.2019 г. с приложено предложение от Камен Георгиев Тодоров – представляващ коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Хасково. Предлага се на мястото на Христиана Кирилова Керанова – член на ОИК да бъде назначен Атанас Зафиров Янчев от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: молба от Христиана Кирилова Керанова за освобождаването й като член на ОИК.

Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Зафиров Янчев са налични в документацията по назначаването на ОИК – Хасково.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хасково, област Хасково, Христиана Кирилова Керанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хасково, област Хасково,Атанас Зафиров Янчев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения