Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1602-НС
София, 7 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Централната избирателна комисия разгледа проект единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

 1. Единният номер на всяка секция за гласуване извън страната се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВВ С ХХХ

където:

АА е числото 32;

ВВВ е номерът на страната, в която ще се гласува, като всяка страна, ще има постоянен номер съгласно приложение към настоящото решение;

С се изписва нула;

ХХХ е пореден номер на секцията за гласуване в съответната страна, като за всяка страна номерацията започва от 001.

 1. Централната избирателна комисия не по-късно от 11 март 2023 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната.
 2. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на секциите за гласуване извън страната.

При проведеното гласуване на предложения проект Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 8 членове: Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов и „ПРОТИВ“ 7 членове: Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1666-НС/

Календар

Решения

 • № 1812-НС / 22.03.2023

  относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1811-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 1810-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения