Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 16-ПВР
София, 6 юли 2011 г.

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България

На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването за  президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.

Методиката да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения