Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1598-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хайредин, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-97 от 29.09.2019 г. от Светлана Ценова – секретар на община Хайредин, с приложено копие от заявление до вр.и.д. кмета на община Хайредин Светлана Ценова от Людмил Георгиев Симеонов – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с искане за промяна в състава на ОИК – Хайредин, област Враца. Предлага се на мястото на Цветан Людмилов Симеонов – член на ОИК – Хайредин, да бъде назначена Лилия Людмилова Симеонова.

Към предложението са приложени: заявление от Цветан Людмилов Симеонов за освобождаването му като член на ОИК – Хайредин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лилия Людмилова Симеонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хайредин, област Враца, Цветан Людмилов Симеонов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хайредин, област Враца, Лилия Людмилова Симеонова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения