Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1597-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба срещу отказ за допускане на кандидати за кметове и общински съветници до изборното помещение

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Волен Николов Сидеров в лично качество и като председател на ПП „АТАКА“ с вх. № МИ-10-249 от 28 октомври 2019 г. относно отказ за допускане на кандидати за кметове и общински съветници до изборното помещение.

В жалбата се твърди, че на 27.10.2019 г. след края на изборния ден г-н Волен Сидеров като кандидат за кмет на гр. София, издигнат от ПП „Атака“, заедно с негови колеги – кандидати за членове на Столичния общински съвет, отишъл в зала „Арена Армеец“, за да упражнят правото си по чл.431 от ИК. Според жалбоподателя тази разпоредба осигурява възможността на кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и анкетьори и представители на средствата за масово осведомяване да имат пряка видимост при преброяване на гласовете, за да може на обществото и гражданите да бъде гарантиран контролът върху достоверността на отчетените изборни резултати.

Пред сградата на зала „Арена Армеец“ жалбоподателят, заедно с кандидати за членове на Столичния общински съвет от ПП „Атака“ били спрени от група полицейски служители, които отказали да ги допуснат без обяснения и без да има каквото и да е правно основание да преминат и да присъстват в сградата по време на преброяването.

Жалбоподателят счита, че при посочената фактическа обстановка отказът да бъдат допуснати да наблюдават преброяването на бюлетините и попълването на протоколите е съществено нарушение на Изборния кодекс, което е от естество да попречи да  бъде коректно и достоверно обявен изборния резултат и е съществено нарушение на изборния процес. Чрез тези действия, се посочва в жалбата, г-н Волен Сидеров и колегите му са били лишени от правото да им бъде осигурена пряка видимост при преброяване на гласовете, чрез издигнатите от партията кандидати, както и на проследяване на начина, по който са извадени бюлетините от избирателната кутия, отварянето и преброяването на гласовете в помещението.

С жалбата жалбоподателят оспорва извършеното на 27.10.2019 г. преброяване на гласове на проведените избори за кметове и общински съветници, както и валидността на попълване на протоколите и моли те да бъдат извършени повторно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира че тя е допустима като подадена в законоустановения срок от лице, което има правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 431 от ИК при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете. Систематичното място на чл. 431 ИК е в раздел VІІІ „Преброяване на гласовете“ и се отнася до действията на секционните избирателни комисии след края на изборния ден.

Съгласно Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 1112-МИ от 16.09.2019 г. право на достъп до Изчислителния пункт за периода от приключване на гласуването на 27 октомври 2019 г. до приключване на работата на пункта – отговорника на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на ОИК, членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ПСИК, наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати (т.18, буква „б“).

Посочените права осигуряват пряка видимост при преброяване на гласовете, но тези права касаят присъствието на кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети само в секционните избирателни комисии, а не и в общинската избирателна комисия, която приема изборните книжа от секционните избирателни комисии. В настоящия случай жалбоподателят и придружаващите го лица са настоявали да присъстват именно в ОИК – Столична, а не в секционна избирателна комисия.     

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 58 ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Волен Николов Сидеров като кандидат за кмет и като председател на ПП „АТАКА“ с вх. № МИ-10-249 от 28 октомври 2019 г. относно отказ за допускане на кандидати за кметове и общински съветници до изборното помещение.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване пред Върховния административен чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения