Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1594-НС
София, 6 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и 36, чл. 135, чл. 142 и чл. 259 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Проверка на списъците, представени от партии и коалиции

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията/коалицията лица, или на положен квалифициран електронен подпис (КЕП), и обхваща:

- имената на избирателя;

- единния граждански номер (ЕГН) на избирателя.

4. При установяване на 2500 коректни записа ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ приетия в комисията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партия или коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на хартиените листове в списъка;

- брой на подписаните с КЕП заявления, представени на технически носител;

- заявения от съответната партия или коалиция брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител/и.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- общ брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

  · брой некоректни ЕГН или липсващи ЕГН;

  · брой несъответствия между ЕГН и имена;

  · брой повторени записи в списъка;

  · брой лица, участвали в предходни проверени списъци;

  · брой неверни и непълни имена;

  · общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

 • лица, ненавършили 18 години;
 • лица, поставени под запрещение;
 • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 18.02.2023 г. (42 дни преди изборния ден).

6. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 18.02.2023 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от регистрирана за участие партия или коалиция, Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията списък съответно по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

II. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участие на независими кандидати

7. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.

8. Проверките на списъците за участие на независими кандидати следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.

9. Проверката обхваща:

  · имената на избирателя;

  · единния граждански номер (ЕГН) на избирателя;

  · постоянен адрес на територията на изборния район;

  · наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.

10. При установяване на необходимия съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.

11. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

11.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

  ·  име на кандидата, издигнат от инициативния комитет;

  ·  дата и час на постъпване на списъка в РИК;

  ·  броя на листовете на списъка;

  ·  заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;

  ·  технически носител.

11.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

  · брой некоректни ЕГН;

  · брой несъответствия между ЕГН и имена;

  · брой повторени записи в списъка;

  · брой лица, участвали в предходни проверени списъци;

  · брой неверни и непълни имена;

  ·  брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;

  ·  общ брой лица без избирателни права, в т. ч.:

 • ненавършили 18 години;
 • поставени под запрещение;
 • изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
 • без постоянен адрес на територията на изборния район.

11.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 ИК се връща на РИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

11.4. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 05.03.2023 г. (27 дни преди изборния ден).

12. РИК установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 05.03.2023 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 257, ал. 2 ИК.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1811-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 1810-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • № 1809-НС / 22.03.2023

  относно: регистрация на сдружение „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения