Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1592-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба към вх. № МИ-15-1180 от 26.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Хитрино, от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение е неправилно и немотивирано, тъй като в него не са разгледани и обсъдени основните оплаквания в жалбата, с която е сезирана ОИК.

Моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 52 от 25.10.2019 г. на ОИК – Хитрино, и да даде указания на комисията за налагане на административно наказание на длъжностното лице Неждет Реджеб Мурад.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Решението на ОИК – Хитрино е правилно. Същото е мотивирано и обосновано. Правилни са изводите на комисията, че фейсбук не е медийна услуга, а социална мрежа, поради което е извън обхвата на контрола, осъществяван от ОИК. Законодателят изрично в §1, т. 15 от ДР на ИК е определил, че фейсбук, туитър и други подобни лични блогове не са медийни услуги, следователно ОИК няма правомощия да контролира разпространението на предизборни агитационни материали в личните профили на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Хитрино.

Решението на ОИК – Хитрино подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Хитрино в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения