Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1592-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба към вх. № МИ-15-1180 от 26.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Хитрино, от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение е неправилно и немотивирано, тъй като в него не са разгледани и обсъдени основните оплаквания в жалбата, с която е сезирана ОИК.

Моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 52 от 25.10.2019 г. на ОИК – Хитрино, и да даде указания на комисията за налагане на административно наказание на длъжностното лице Неждет Реджеб Мурад.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Решението на ОИК – Хитрино е правилно. Същото е мотивирано и обосновано. Правилни са изводите на комисията, че фейсбук не е медийна услуга, а социална мрежа, поради което е извън обхвата на контрола, осъществяван от ОИК. Законодателят изрично в §1, т. 15 от ДР на ИК е определил, че фейсбук, туитър и други подобни лични блогове не са медийни услуги, следователно ОИК няма правомощия да контролира разпространението на предизборни агитационни материали в личните профили на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Хитрино.

Решението на ОИК – Хитрино подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Хитрино в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения