Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1592-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба към вх. № МИ-15-1180 от 26.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия – Хитрино, от Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение е неправилно и немотивирано, тъй като в него не са разгледани и обсъдени основните оплаквания в жалбата, с която е сезирана ОИК.

Моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 52 от 25.10.2019 г. на ОИК – Хитрино, и да даде указания на комисията за налагане на административно наказание на длъжностното лице Неждет Реджеб Мурад.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Решението на ОИК – Хитрино е правилно. Същото е мотивирано и обосновано. Правилни са изводите на комисията, че фейсбук не е медийна услуга, а социална мрежа, поради което е извън обхвата на контрола, осъществяван от ОИК. Законодателят изрично в §1, т. 15 от ДР на ИК е определил, че фейсбук, туитър и други подобни лични блогове не са медийни услуги, следователно ОИК няма правомощия да контролира разпространението на предизборни агитационни материали в личните профили на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Билгин Бюрханов Бакиев – кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение № 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Хитрино.

Решението на ОИК – Хитрино подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Хитрино в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения