Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1591-НС
София, 3 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 11, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13 –  17, чл. 20 – 22, чл. 31 – 33, чл. 101 – 110 и чл. 243 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната.

 1. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
 2. Избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава.
 3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.
 4. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (5 февруари 2023 г.), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:
 • произвеждането на изборите;
 • разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;
 • разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства (при условията на чл. 14, т. 2-4 ИК);
 • разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик (при условията на чл. 14, т. 2 - 4 ИК).
 1. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия и за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на избирателни секции.
 2. Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложения за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложенията се правят не по-късно от 25 дни преди изборния ден (7 март 2023 г.) и се публикуват незабавно на интернет страниците на дипломатическите и консулски представителства.
 3. При произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции:
 • въз основа на решение на ЦИК за обявяване на места за образуване на избирателни секции по чл. 14, т. 3 ИК;
 • въз основа на подадените заявления за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 ИК и чл. 14 т. 2 ИК;
 • в дипломатическите и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 1 ИК;
 • въз основа на преценка на ръководителите на дипломатически и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 4 ИК.
 1. Когато броят на избирателите, които са гласували в места на проведени до 5 години преди изборния ден избори е повече от 500, в съответните места се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.
 2. Точка 8 се прилага и когато броят на подадените заявления за гласуване в места извън страната надхвърля 500.
 3. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (11 март 2023 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.
 4. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 10. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.
 6. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната не по-късно от 45 дни преди изборния ден (15 февруари 2023 г.). Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, паравани за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.
 7. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България търсят съдействие от местните администрации в приемащите страни на местата, където се разкриват избирателни секции, по всички въпроси, за които такова съдействие е необходимо. За действията си по т. 13 и т. 14 дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно информират Централната избирателна комисия.

ІІ. Заявления за гласуване извън страната

 1. Български гражданин, който има право да избира в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (7 март 2023 г.) чрез писмено заявление по образец – Приложение № 28-НС от изборните книжа.
 2. Заявлението може да бъде:
 • подписано саморъчно и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;
 • изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;
 • подадено електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 1. В заявлението по т. 15 избирателят вписва на български език на кирилица имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението си избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.
 2. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления за гласуване от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 3. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (10 март 2023 г.).
 4. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.
 5. За постъпилите електронни заявления през интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.
 6. За извършване на проверката по т. 19 и т. 21 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Национална база данни „Население“.
 7. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.
 8. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден (12 март 2023 г.) обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции.
 9. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците по чл. 31, ал. 1 ИК служат за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната.
 10. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 25, в структуриран електронен вид до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.
 11. Списъците по т. 25 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.) съответно на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства. Публикуват се и номерът, и адресът на избирателната секция.
 12. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
 13. Лицата, които не са вписани в списъка по т. 25, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 14. Не по-късно от 48 дни преди изборния ден (12 февруари 2023 г.) Централната избирателна комисия осигурява възможност за подаване на заявления по електронен път.
 15. Избирателите, подали заявления за гласуване извън страната и вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, може да гласуват на друго място извън страната, в което е образувана избирателна секция. Ако в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в избирателна секция по постоянния си адрес, като подават декларация по образец – приложение от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
 16. Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция извън страната, като при гласуването подава декларация по образец – Приложение № 29-НС от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ІІІ. Назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

 1. При изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (20 март 2023 г.).
 2. Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
 3. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:
 • за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;
 • за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.
 1. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.
 2. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.
 3. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 4. Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.
 5. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (16 март 2023 г.):
 • писмено предложение по образец съгласно приложение към настоящото решение за състав на секционните избирателни комисии. Предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, и данни за контакт с предложеното лице;
 • заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция (документите се представят само от парламентарно представени партии и коалиции, които не са регистрирани в ЦИК за тези избори);
 • списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия;
 • пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.
 3. В случай че партиите и коалициите по т. 42 не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.
 4. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.
 5. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 44 не по-късно от 16 дни преди изборния ден (16 март 2023 г.). Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
 6. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден (20 март 2023 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
 7. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (25 март 2023 г.). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден (27 март 2023 г.).
 8. Разходите (с изключение на възнагражденията) по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.
 9. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

ІV. Публикуване на условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната

 1. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.
 2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на съответното дипломатическо и консулско представителство условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения