Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1591-МИ
София, 30 януари 2012 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11, чл. 90, ал. 1 и 4 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК, за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства се прилага Решение № 28-МИ от 14 юли 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 1 изразът "на 23 октомври 2011 г." се заличава;

б) в т. 4, б. „а", второ тире изразът "избори за общински съветници и кметове" се заменя с "избори за кметове на общини и кметства";

в) точка 4 става т. 5 и в нея датата "11.08.2011 г." се заменя с "09.02.2012 г.";

г) точка 5 става т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения