Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
София, 28 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-18 от 27.05.2021 г. е постъпило предложение от Делян Александров Добрев – упълномощен представител от ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Хасково. Предлага на мястото на Георги Николаев Китов – член на ОИК, да бъде назначена Гергана Руменова Бояджиева.

Към предложението са приложени: молба от Георги Николаев Китов за освобождаването му като член на ОИК – Хасково, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гергана Руменова Бояджиева и заверено копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хасково, област Хасково, Георги Николаев Китов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хасково, област Хасково, Гергана Руменова Бояджиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения