Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1586-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-224-3 от 27.10.2019 г. коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово.

Жалбоподателят чрез упълномощения си представител твърди, че с оспореното решение като председател на СИК 25-24-00-045 е освободена Таня Христова с мотив, че се намира в граждански брак с кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВМРО – БНД“. Сочи се, че секцията се намира в с. Паламарца, което е в друго населено място, поради което не съществува пречка назначеният председател да изпълнява служебните си задължения в СИК. Не се отрича фактът, че Таня Христова е в граждански брак с кандидат за общински съветник. Заявява, че в решението не се посочва допълнително предложение за член на комисията, който да допълни състава до седем члена. Твърди се, че оспореното решение е тенденциозно и неправилно.

В становище на ОИК – Попово с изх. № 22/27.10.2019 г. по повод депозираната жалба се сочи, че упълномощеният представител е заявил, че няма да посочи резервен член на мястото на освободения председател и предоставя решението на ОИК.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

В оспореното решение се сочи, че с решение № 117/24.09.2019 г. на ОИК – Попово, Христо Маринов Христов е регистриран като кандидат за общински съветник и, че Таня Атанасова Христова, която е назначена за председател на СИК № 045, се намира в граждански брак със същото лице, поради което е нарушение на чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата за неоснователна по следните съображения:

Тъй като обстоятелството, че председателят на СИК № 045 в с. Паламарца, община Попово е в граждански брак с кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. оспореното решение е законосъобразно. Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 96, във връзка с чл. 66 ИК. Обстоятелството, че освободеният председател на СИК № 045 е изпълнявал тези функции в друго населено място, различно от гр. Попово е ирелевантно, тъй като кандидатът за общински съветник се явява като такъв във всички населени места в границите на многомандатния избирателен район, в това число в с. Паламарца. Без значение за приложението на нормата на чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК са и обстоятелствата, че г-жа Христова е с висше образование и няма роднинска или друга връзка с жителите на населеното място.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение № 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Попово.

Решението на ОИК – Попово подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище чрез ОИК – Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения