Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1584-НС
София, 2 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 19, чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от Народното събрание на Република България с изх. № АД-48-336-00-6 от 02.02.2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Консултации при областните управители за съставите на Районните избирателни комисии (РИК)

1. Консултации за съставите на РИК се провеждат при областния управител с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание до 5 февруари 2023 г. включително (55 дни преди изборния ден).

Парламентарно представени партии и коалиции са:

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 67 народни представители;

- Коалиция „Продължаваме промяната“ с 53 народни представители;

- Партия „ДПС“ с 36 народни представители;

- Партия „Възраждане“ с 27 народни представители;

- Коалиция „БСП за България“ с 24 народни представители;

- Коалиция „Демократична България – Обединение“ с 20 народни представители;

- Коалиция „Български възход“ с 12 народни представители.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 48-то Народно събрание.

2. Консултациите са публични. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация.

3. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

4. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

5. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите по т. 1, областният управител представя в ЦИК до 05.02.2023 г. включително:

а) писмено предложение за състав на РИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите за състава на РИК;

в) списък на резервните членове;

г) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

д) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

е) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, включително приложенията, ако има такива;

ж) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

з) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението);

и) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

6. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща на ЦИК не по-късно от 05.02.2023 г. включително (не по-късно от 55 дни преди изборния ден) предложенията за състава на РИК, направени от представителите на партиите и коалициите, ведно с документите по т. 3 и:

а) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

б) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

7. Когато областният управител не е направил предложение по т. 5 до 05.02.2023 г. (не по-късно от 55 дни преди изборния ден), той незабавно изпраща документите по т. 3 в Централната избирателна комисия.

8. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител, направено по реда на т. 5.

9. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

10.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

10.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

10.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК.

10.4. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

11.1. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район, както следва:

- за изборни райони до 9 мандата включително – 13 членове;

- за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.

11.2. Районните избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 11.1, в т. ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.

11.3. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 31.01.2023 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

12.1. Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член.

12.2. Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 5 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 2 членове; за коалиция „Демократична България – Обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член.

 

II. Изисквания към членовете на районните избирателни комисии

13.1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.2. Обстоятелствата по букви „а” – „е“ се установяват с декларация (приложение към решението), а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай че все още няма издадена диплома).

13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

13.4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

13.5. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от 11.02.2023 г. до 16.04.2023 г. включително (до 14 дни след произвеждане на изборите за народни представители), независимо от обжалване на решението за назначаване.

 

III. Статут на членовете на районните избирателни комисии

14. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

15. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

16.1. Докато заема длъжността си, член на РИК не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

16.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

16.3. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборите – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения