Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1581-МИ
София, 17 януари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златарица, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-2 от 13.01.2023 г. е постъпило предложение от Федя Зафиров Дервишев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, на мястото на освободения с Решение № 1580-МИ от 12.01.2023 г. на ЦИК Николай Валентинов Раднев за зам.-председател на ОИК – Златарица, да бъде назначен Стефан Евгениев Иванов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стефан Евгениев Иванов и пълномощно в полза на Федя Зафиров Дервишев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Златарица, област Велико Търново, Стефан Евгениев Иванов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения