Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1580-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Благоев Костов – кандидат за кмет на община Шумен от ПП „Български социалдемократи“, срещу решение № 214 от 26 октомври 2019 г. на ОИК – Шумен, област Шумен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № Ж-189-5/27.10.2019 г. чрез ОИК – Шумен от Красимир Благоев Костов – кандидат за кмет на община Шумен от ПП „Български социалдемократи“, срещу решение № 214 от 26 октомври 2019 г. на ОИК – Шумен, област Шумен.

С оспореното решение ОИК – Шумен е указала на „Агенция Мадара“ ЕООД, с ЕИК 204384148, да премахне статия със заглавие Сова Харис: „Венцислав Венков повежда на кметските избори в Шумен“ от сайта си Radian.bg.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на разпоредбите на чл. 496, ал. 1 и 2, т. 2 и чл. 475 ИК. Излага съображения, че ОИК – Шумен, е следвало да установи нарушение по чл. 205 ИК на „Агенция Мадара“ ЕООД, както и да състави акт за установеното нарушение по реда на чл. 496,ал. 1 и 2, т. 2 ИК. Твърди се, че текстът на закона е категоричен, след като има констатирано нарушение, следва да има съставен акт и да бъде наложена глоба или имуществена санкция на нарушителя.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да даде указания на ОИК – Шумен да установи нарушение по чл. 205 ИК, за да може след това по предвидения от закона ред да бъде издадено наказателно постановление, респективно наложена глоба по чл. 475, ал. 1 ИК.

Преписката е окомплектована от ОИК – Шумен и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване и в законоустановения срок. Разгледана по същество същата е основателна поради следните съображения:

Централната избирателна комисия намира, че решението на ОИК – Шумен е необосновано и немотивирано. От изложените мотиви е видно, че комисията на практика е констатирала извършено нарушение от „Агенция Мадара“ ЕООД по чл. 205, ал. 1, 2 и 3 ИК, но липсва изричен диспозитив за установяване на това нарушение.

Централната избирателна комисия счита, че по аргумент по чл. 496, ал. 1 и 2, т. 2 във връзка с чл. 475, ал. 1 ИК, ОИК – Шумен е следвало да установи нарушение по чл. 205, ал. 1, 2 и 3 ИК по отношение на „Агенция Мадара“ ЕООД за публикуваната на сайта Radian.bg статия, да оправомощи председателя на комисията да състави акт за установеното нарушение, както и да укаже на нарушителя да премахне същата статия от сайта си.

Предвид горното Централната избирателна комисия счита, че решение № 214-МИ от 26.10.2019 г. на ОИК – Шумен следва да бъде отменено, а преписката върната на същата комисия за ново произнасяне.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 214-МИ от 26.10.2019 г. на ОИК – Шумен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Шумен за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения