Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1578-МИ
София, 20 декември 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Столична община, София-град

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-327 от 19.12.2022 г. от Диян Сашов Асенов за освобождаването му като член на ОИК – Столична община.

С вх. № МИ-11-31 от 16.12.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ чрез упълномощения представител Цветомир Петров Паунов на мястото на Диян Сашов Асенов за член на ОИК – Столична община, да бъде назначен Стоил Петромил Сотиров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стоил Петромил Сотиров и пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична община, София-град, Диян Сашов Асенов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Столична община, София-град, Стоил Петромил Сотиров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения