Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1578-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Чернаев – кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение № 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Долна баня, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-160-3 от 27.10.2019 г. чрез ОИК – Долна баня, от Николай Чернаев – кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение № 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Долна баня.

С оспореното решение, ОИК – Долна баня е утвърдила за публикуване списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Жалбоподателят счита, че решението е незаконосъобразно, тъй като едно и също лице едновременно е представител на партия, в случая партия ГЕРБ, и кандидат за общински съветник. Посочена е госпожа Лиляна Ангелова Драганова, която фигурира под № 4 в списъка на упълномощените представители на партията и притежава пълномощно № 150 от 18.10.2019 г. и едновременно с това е кандидат за общински съветник в община Долна баня.

В жалбата се иска от Централната избирателна комисия решението на ОИК – Долна баня да бъде отменено като незаконосъобразно.

С решение № 78-МИ от 25.10.2019 г. ОИК – Долна баня отменя част от решение № 76-МИ от 24.10.2019 г. след получаване на резултатите от проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД за установени несъответствия за пет от предложените упълномощени представители на партия ГЕРБ и ги заличава от списъка. Едно от заличените лица е и Лиляна Ангелова Драганова.

Предвид гореизложеното жалбоподателят няма правен интерес да оспори законосъобразността на решение № 76-МИ, тъй като същият акт не засяга негови законови права и интереси. В този смисъл ЦИК намира жалбата за недопустима.

На основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение № 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК– Долна баня.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Долна баня.

Решението на ОИК – Долна баня подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област чрез ОИК – Долна баня в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения