Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1575-МИ/НР
София, 29 август 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-89 от 26.08.2015 г. от кмета на община Чавдар, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Чавдар.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са изискванията на чл. 76 от ИК.

Освен чрез покана на интернет страницата на общината парламентарно представените партии и коалиции са получили писмена покана с писмо с обратна разписка на адресите за кореспонденция, посочени в регистъра на Централната избирателна комисия.

В консултациите са участвали представители на ПП „ГЕРБ", коалиция „БСП лява България", партия „Движение за права и свободи", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „България без цензура" и коалиция „АБВ". Не са се явили представители на коалиция „Патриотичен фронт" и партия „Атака".

Между участвалите в консултациите партии и коалиции е постигнато съгласие по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Чавдар. Отредените за коалиция „Патриотичен фронт" и партия „Атака" места, поради липса на предложения, са преразпределени и предоставени на коалиция „БСП лява България" и партия „Движение за права и свободи". Протоколът е подписан без особено мнение и възражения от участниците в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Иванова Геогиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Георгиева Петкова
СЕКРЕТАР: Таня Лулчова Илкова
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Шопова
  Стоянка Михайлова Ковачева
  Марко Радев Радунчев
  Йорданка Стоянова Петкова
  Гана Луканова Найденова
  Иванка Иванова Кузманова
  Нонко Иванов Харалампиев
  Анка Иванова Нешкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения