Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1572-НС
София, 10 ноември 2022 г.

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на политически партии и инициативни комитети

В Централната избирателна комисия е постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09-353/07.11.2022 г. относно внесени безлихвени депозити за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. След извършена инвентаризация на разчетите по сметка „Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица“ ЦИК установи остатък от невъзстановени суми от депозити на политически партии и инициативни комитети, както следва:

- ПП „Единна народна партия“ в размер на 2500.00 лв., внесен на 15.08.2022 г. Същата е регистрирана с Решение № 1300-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., но не е регистрирала кандидатски листи в нито един район;

- ИК за издигане на Йоло Димитров Денев в размер на 100.00 лв., внесен от Христо Г. Попов на 11.08.2022 г.;

- ИК за издигане на Боян Петров Цанов в размер на 100.00 лв., внесен от Тодор К. Тодоров на 22.08.2022 г.

Невъзстановените суми от депозити на политически партии и инициативни комитети следва да постъпят в Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Превежда невъзстановените суми от депозити по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс на:

- ПП „Единна народна партия“;

- ИК за издигане на Йоло Димитров Денев;

- ИК за издигане на Боян Петров Цанов

по сметка на Националната здравноосигурителна каса – за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения