Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1570-МИ/НР
София, 29 август 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-182 от 28.08.2015 г. от кмета на община Ботевград, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Ботевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са изискванията на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Ботевград. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Петрова Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Васков Николов
СЕКРЕТАР: Цветанка Данова Банкова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Петкова Симеонова-Димитрова
  Красимир Коцев Йотов
  Зоя Николова Багелейска
  Георги Дачов Николов
  Красимир Кирилов Тодоров
  Анета Кръстева Иванова
  Гълъбинка Цветанова Димитрова
  Георги Василев Убенов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2367-МИ/НР/

Календар

Решения